length model year base cabins persons toilets price
13.99
Lagoon 46 2023 Kos 4+2 8+4 4+2 5780 € 
13.99
Lagoon 46 2022 Kos 4+2 8+4 4+1 5350 € 
12.85
Bali 4.2 2022 Kos 4 8+2 4 4400 € 
13.45
Fountaine Pajot Elba 45 2021 Kos 4 8+2 4 5500 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Kos 4+2 8+2 4+1 5350 € 
13.96
Lagoon 450 F 2020 Kos 4+2 8+2 4+1 4900 € 
13.96
Lagoon 450 F 2020 Kos 4+1 8+2 4 5000 € 
13.96
Lagoon 450 F 2020 Kos 4+2 8+4 4+1 4150 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+2 4+1 4310 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+2 4+1 3600 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+4 4 5290 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+4 4+1 3531 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Kos 4+1 8+1 4 4000 € 
11.74
Excess 12 2020 Kos 4+2 8+4 4+1 3400 € 
11.74
Lagoon 40 2020 Kos 4+2 8+4 4 1740 € 
14.75
Lagoon 50 2019 Kos 6+2 12+2 4+1 6500 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Kos 4+2 8+2 4 3800 € 
12.35
Bali 4.1 2019 Kos 4+2 8+2 4 3600 €  *
12.1
Bali 4.1 2019 Kos 4 8+2 4 3750 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Kos 4+2 8+4 4+1 3350 € 
13.96
Lagoon 450 F 2015 Kos 4+2 8+2 4+1 4200 € 
11.55
Lagoon 380 2015 Kos 4 8+2 2 1793 € 
13.96
Lagoon 450 F 2014 Kos 4+2 8+4 4+1 3390 € 
11.74
Lagoon 39 2014 Kos 4+2 8+2 4 2600 € 
11.55
Lagoon 380 S2 2014 Kos 4+2 8+2 2 2450 €